قوانین و مقررات در اجاره خانه و ملک

اجاره خانه

قوانین اجاره خانه

اجاره نشینی از مسائل روزمره بسیاری از افراد است  و نکته هایی  بسیاردارد که باید رعایت شود.
برای اجاره خانه باید موارد زیر را به دقت مورد توجه قرار داد :

 

 • اگر بعد از قرارداد معلوم شود خانه مورد اجاره هنگام اجاره معیوب بوده است، اجاره کننده حق فسخ دارد.
 • اجاره کننده نمی تواند در مدت اجاره خانه در مورد اجاره تغییری ایجاد کند، مگر اینکه با توافق اجاره کننده باشد.
 • مدت اجاره خانه باید معین باشد در غیراین صورت اجاره باطل است.
 • لازم نیست اجاره دهنده ، مالک مورد اجاره باشد؛ ولی باید مالک منافع آن باشد. اما در این موضوع بسیار دقت داشته باشید.
 • تعمیرات و مجموعه مخارجی که در مورد اجاره خانه برای امکان بهره برداری از آن لازم می باشد بر عهده مالک است مگرآن که دراجاره خلاف آن قید شود.

مرتبط با این مقاله مطالعه کنید: قوانین و نکات مهم در قرارداد اجاره

ضوابط موجر و مستاجر

 • اجاره کننده باید در زمانهای تعیین شده در قرارداد، اجاره بها را پرداخت کند و بهتر است که رسید بگیرد.
 • قرارداد اجاره با فوت اجاره دهنده یا اجاره کننده باطل نمی شود.
 • اجاره کننده حق انتقال مورد اجاره را به غیر ندارد مگر اینکه در قرارداد توافق شود.
 • اگر اجاره کننده بدون اجازه اجاره دهنده در مورد اجاره تعمیراتی صورت دهد  حق مطالبه آن را از اجاره دهنده ندارد و در صورت درخواست اجاره دهنده  باید مورد اجاره را به همان وضع اولیه تحویل دهد.
 • اجاره دهنده حق دارد در صورت ساخت و ساز یا کاشتن درخت توسط اجاره کننده در زمین اجاره ای بدون اجازه وی، آن را از بین ببرد.
 • برای تنظیم قرارداد اجاره به صورت عادی می بایست حتماً دو نفربه عنوان شاهد زیرسند اجاره نامه را امضا کنند تا طرفین از مزایای قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۷۶بهره مند شوند.
 • پس ازپایان مدت اجاره اگراجاره کننده ازتخلیه مورد اجاره خودداری کند به درخواست اجاره دهنده تخلیه صورت خواهد گرفت.
 • اگراجاره دهنده مبلغی به عنوان ودیعه یا تضمین یا قرض الحسنه و … ازاجاره کننده دریافت کرده باشد تخلیه و تحویل مورد اجاره، موکول به برگشت  آن سند یا وجه مستاجره است.
 • اگر سند اجاره رسمی باشد برای تخلیه مورد اجاره درخواست صدور اجراییه از دفترخانه ای که قرارداد اجاره را تنظیم کرده به عمل می آید.
 • اگر موجر  مدعی وارد شدن  خسارت به مورد اجاره از سوی مستاجر یا پرداخت نکردن اجاره بها یا بدهی و شارژ و … باشد نمی تواند مستقیما از ودیعه برداشت کند. بلکه باید با ارائه دادخواست به دادگاه برای دریافت حق خود اقدام کند.

از اینستاگرام سامیت هوم دیدن فرمایید .

مقاله های پیشنهادی :